Een spoedig antwoord op de schriftelijke vragen

kruispunt Groene Zoomdinsdag 11 september 2018 21:23

Maandag hebben we vragen gesteld betreffende de bereikbaarheid van Leusden. Gelukkig mochten we snel een reactie ontvangen van het college die we dan ook graag met u delen:

Onderwerp:

Schriftelijke vragen bereikbaarheid Leusden

 

Geachte heer Van Hell,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP heeft u een aantal vragen gesteld over de verkeersafwikkeling op het Leusdense wegennet. In verband met de actualiteit van dit onderwerp hoopt u op een spoedig antwoord.

Hieronder hebben wij de door u gestelde vragen integraal overgenomen en van een antwoord/reactie voorzien.

  1. Waarom wordt de Groene Zoom tussen Noorderinslag en de Burg. De Beaufortweg 11 dagen lang afgesloten?

Antwoord: deze afsluiting is nodig om de (uitgestelde) reconstructiewerkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren. En daarbij gaat het primair om de veiligheid van de wegwerkers. De werkzaamheden waar het hier om gaat zijn de aanleg van een rechtsafstrook in de noordwestelijke oksel van dit kruispunt. Daarnaast wordt het gedeelte van de Groene Zoom tussen de kruising en de Burg. De Beaufortweg van een nieuw asfaltlaag voorzien. Deze werkzaamheden nemen maximaal 11 dagen in beslag.

2. Is het niet mogelijk om twee korte periodes in het weekeind bovengenoemde kruising af te sluiten?

Antwoord: zoals u wellicht weet was het de bedoeling dat dit kruispunt gedurende 2 weekenden voor alle verkeer zou worden afgesloten. Volgens de met de aannemer overeengekomen planning zouden de werkzaamheden voor 1 september worden afgerond. Doordat een sperwer een van de bomen nabij deze kruising als broedplaats had uitgekozen konden de werkzaamheden in die omgeving geen doorgang vinden.

Hierdoor moest de oorspronkelijke planning worden losgelaten en kon de tweede weekendafsluiting slechts ten delen benut voor de uitvoering van werkzaamheden.

In verband met de geplande weekendafsluitingen bij de Hertekop, waarvan de eerste in het laatste weekend van september zal plaatsvinden, is het van belang dat de werkzaamheden op/rond het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg zo spoedig mogelijk worden afgerond (en dit kruispunt voldoende capaciteit heeft om als omleidingsroute te fungeren). Maar daarbij zijn wij wel afhankelijk van de mogelijkheden van de aannemer. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan personele inzet maar ook aan de beschikbaarheid van het materieel zoals bijvoorbeeld asfalteermachines.

Daarnaast kunnen de resterende werkzaamheden simpelweg niet in twee weekenden worden gerealiseerd. Zeker niet als in de tussenliggende periode het wegvak weer op een veilige manier voor het verkeer beschikbaar dient te zijn.

Wat verder ook een rol speelt is dat de verkeersafwikkeling op dit kruispunt nu nog verre van optimaal is. En dat heeft weer te maken met de instelling van de verkeerslichten.

Het functioneren van de nieuwe verkeerslichten is namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat hier 2 rechtsafstroken zijn aangelegd. Uit oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming willen wij dit kruispunt dan ook zo snel mogelijk op orde hebben (in ieder geval voordat de herfst zich aandient en de kans op verdere vertragingen toeneemt).  

3. Bent u zich er van bewust dat de omleidingsroute via de Randweg vanaf 10 september nog meer verkeer moet verwerken? En kan dit? Hier gaat al veel verkeer langs.

Antwoord: daar zijn wij ons inderdaad van bewust. Ook wij betreuren het dat het verkeersaanbod op de Randweg zal toenemen. Of en zo ja in welke mate dit tot problemen zal leiden is lastig in te schatten. Vooralsnog hebben wij geen reden om aan te nemen dat de Randweg dit extra verkeersaanbod niet adequaat kan verwerken. Dat het autoverkeer rekening moet houden met extra reistijd vinden wij acceptabel, temeer daar de afsluiting van de Groene Zoom beperkt blijft tot maximaal  11 dagen. Zoals wij bij vraag 2 al hebben aangegeven zien wij ook geen andere opties (die gunstiger uitpakken).

4. Hoe ziet u er op toe dat elders in Leusden geen ongewenste verkeerssituaties of sluiproutes gaan ontstaan?

Antwoord: het ontstaan van sluiproutes is lastig te voorkomen. Omdat de afsluiting relatief kortdurend is menen wij dat de kans op het ontstaan daarvan beperkt zal blijven. Mocht blijken dat er toch onwenselijke lees onverantwoorde situaties ontstaan dan zullen wij, waar mogelijk, de afstelling van verkeerslichten aanpassen om het gebruik van  deze routes te ontmoedigen. Ook kan de inzet van verkeersregelaars worden overwogen.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Leusden

H.W. de Graaf-Koelewijn                                          G.J. Bouwmeester

directeur-secretaris                                                   burgemeester

 

Labels

« Terug