ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Leusden
RSIN: 816353992
KvK-nummer: KVK 32089010
bankrekeningnummer:  ChristenUnie Leusden  NL51INGB0005153197

Post- en bezoekadres

Ter attentie van de secretaris van de ChristenUnie
De heer W. Maas
Claverenbladstraat 8
3833 JE Leusden

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:
De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.
De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.
ChristenUnie Leusden heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van onze besturen treft u elders op deze site. 

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hieronder:

Gifteninformatie

De vereniging ChristenUnie Leusden heeft de afgelopen 3 jaren geen giften ontvangen.
Jaarlijks ontvangt de ChristenUnie Leusden circa 20% van de door het Partijbureau ontvangen contributies van ChristenUnie leden en eventuele extra contributiebetalingen.
De contributieontvangst over geheel 2015 bedroeg € 1.083.
Door de vereniging ChristenUnie Leusden zijn de afgelopen 3 jaren geen extra giften ontvangen en ook geen giften hoger dan € 4.500.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hieronder:

CU-Leusden financieel verslag 2016 def