Verkiezingsprogramma

Voorwoord  

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP in Leusden. Hierin geven wij aan waar wij ons in Leusden de komende jaren voor willen inzetten.

Leusden is financieel gezond en staat er goed voor. Dit is een mooie basis om plannen te maken voor de toekomst. De ChristenUnie-SGP wil maatschappelijk rendement halen uit het opgebouwde kapitaal. In ons programma doen we daartoe een aantal aanzetten.

Leusden kenmerkt zich door een rijk maatschappelijk leven waarin gezinnen, families, buurten, kerken, sociale gemeenschappen en netwerken aanwezig zijn. Hierdoor is er veel hulp en zorg voor burgers die zichzelf niet kunnen redden. Vanuit haar eigen taak zal de overheid echter wel bijzonder alert moeten zijn wanneer mensen niet door de gemeenschap opgevangen worden. Juist dan kunnen maatschappelijke professionals helpen door mee te zoeken naar oplossingen, en ook door mensen handvatten te geven om uit hun isolement te komen.

Wij hebben een samenleving voor ogen die vrijheid en ruimte moet krijgen. Mensen en organisaties moeten hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, ook om voor elkaar te zorgen. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hij of zij gekregen heeft.
Mensen worden actief in de samenleving vanuit hun persoonlijke waarden, normen, geloofsovertuigingen en inspiratie. Wanneer de gemeente actief burgerschap stimuleert, moet ze dus wel ruimte laten voor heel verschillende persoonlijke invullingen daarvan.

Daarnaast neemt een gezonde samenleving ook verantwoordelijkheid ten opzichte van de schepping die aan haar is toevertrouwd. We willen de openbare ruimte niet laten verloederen, we willen duurzame woningbouw, duurzame energiebronnen en respect voor de natuur.

Bij ons werk laten we ons  leiden door de Bijbel, het Woord van God. Geïnspireerd door dit Woord maakt de ChristenUnie-SGP haar politieke keuzes. De Bijbel gaat immers over het goede kiezen voor maatschappij en samenleving. En dus ook over politiek en overheid. De kern van de boodschap in de Bijbel is  omzien naar de mensen om ons heen en elkaar recht doen.
We willen werken vanuit ons geloof, in het belang van alle Leusdenaren!

We hebben in ons programma veel belangrijke zaken genoemd, er blijven echter altijd onderwerpen onbenoemd. Deze zijn daardoor  niet minder belangrijk maar we hebben gemeend dat ons programma niet volledig kan en hoeft te zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk en we hopen dat veel Leusdenaren hun stem uitbrengen. Maar de rol van de burger is meer dan het uitbrengen van een stem. Stemmen is een mooi begin om mee te doen, verantwoording te nemen, mee te denken en te bouwen aan een toekomstgericht Leusden. We hopen dan ook na 19 maart 2014 nog veel van u te horen!

Leusden, januari 2014

Naar boven


 

Terugblik

De afgelopen jaren heeft de raad over een groot aantal uiteenlopende zaken een besluit genomen. Vele daarvan hebben wij kunnen steunen, een aantal niet. Zo hebben wij bijvoorbeeld  de verruiming van de winkelopeningstijden op zondag niet tegen kunnen houden.
Voor een aantal besluiten nam de ChristenUnie-SGP het initiatief. Met steun van andere partijen konden onderstaande zaken gerealiseerd worden.


 • De in 2011 voorgestelde forse bezuiniging op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is  gedeeltelijk ongedaan gemaakt.
 • In het veiligheidsbeleid wordt prioriteit gegeven aan het tegengaan van handel in hard- en softdrugs.
 • In 2011 worden op de Asschatterweg vooruitlopend op de komst van een vrijliggend fietspad al  verkeersremmende en snelheid beperkende maatregelen genomen.
 • Het Asschatterwegdeel tussen de brug over het Valleikanaal en de Lapeerseweg wordt in 2011 versneld aangepast; onze suggestie om hierbij aan weerszijden officiële brede fietsstroken aan te brengen, is helaas niet overgenomen. Gekozen is voor één vrijliggend fietspad. Voldoende onderwijsbegeleidingsmiddelen beschikbaar houden voor de kinderen die extra zorg nodig hebben.
 • Voor de verkeerssituatie van de verkeersdeelnemers rondom de Kanaalweg is aandacht gevraagd, met het verzoek in goed overleg de aangedragen knelpunten op te lossen. Deze motie is niet aangenomen door de raad maar wel uitgevoerd door het college.
 • Op het minimabeleid wordt niet bezuinigd en we hebben de vergoeding van de aanvullende ziektekosten van de minima gelukkig kunnen behouden.
 • Een bezuiniging is doorgevoerd op de rekenkamer van Leusden, omdat het effect van het werk van de rekenkamer gering is op het beleid van Leusden.
 • Uit het beschikbare budget voor de Hamersveldseweg worden geen middelen beschikbaar gesteld voor het bestrating van privaat terrein.
 • In een gebied waar archeologische vondsten worden verwacht, mag normaal niet dieper geploegd worden dan 30 cm. We hebben een uitzondering gemaakt op deze regel voor de agrariërs. Zij moeten hun grond op normale wijze kunnen bewerken.
 • In het kader van nieuw beleid zijn een aantal contouren geschetst voor een vernieuwd monumentenbeleid. Deze contouren zijn uitgewerkt in een minimum, een tussen- en een maximumvariant. De raad heeft voor de tussenvariant gekozen.
 • Naar aanleiding van een verkeersbesluit over het ‘bruggetje’ tussen de Tabaksteeg en Leusden-Zuid is het college verzocht in overleg met de bewoners tot een goed plan te komen over de verkeersafhandeling in beide wijken en over de verkeerssituatie rond de Zuidhoek. Dit plan stond vervolgens in december 2013 op de raadsagenda.
 • Er wordt een nieuw accommodatiebeleid opgesteld, met daarin duidelijkheid over beleidskeuzes en uitvoering.
 • Eigen  Leusdense kaders zijn meegegeven aan het college voor de inrichting van  het sociale domein.
 • In een motie is aangedrongen op actie rond het verbeteren van de bereikbaarheid van het nieuwe Meander-ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort wanneer een rechtstreekse bus niet mogelijk blijkt te zijn.
 • Een tegenbegroting is in 2013 opgesteld, waarin bezuiniging op minimabeleid, jeugd- en jongerenwerk en hondenpoepbeleid ongedaan zijn gemaakt.
 • Niet meer geld uitgeven aan het onderhoud en beheer van ons gemeentehuis.
 • Duidelijkheid te geven aan Larikslaan2 over de toekomstige functie en rol, zodat Larikslaan2 voldoende financiële middelenzal houden in 2014 en de jaren daarna.
 • Geen toeristenbelasting voor minderjarige deelnemers aan scoutingkampen in Leusden op scoutingterreinen.


Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op onze website, www.leusden.christenunie.nl

Naar boven


1. Overheid

De ChristenUnie-SGP kiest voor:

 • Een krachtig college van B&W. Naast de burgemeester zijn  er minimaal 3 wethouders nodig om de gemeente te besturen. Daarmee is het college zichtbaar in de Leusdense samenleving en in de samenwerkingsverbanden.  
 • Eén centraal ‘Huis van de Gemeente’, waarin  het gemeentelijk loket maar ook het loket voor welzijn en zorg en mogelijk ook werk en inkomen zijn gevestigd. Dit Huis moet op een centrale locatie in Leusden gevestigd zijn.
 • Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Wie een loopje met de regels neemt, wordt aangepakt. Wie zich aan de regels houdt, krijgt minder controle.
 • Een eigen wijze van benaderen die past bij Achterveld. Over Achterveld wordt niet de Leusdense mal gelegd maar daar wordt rekening gehouden met eigen cultuur en structuur.


Bij de ChristenUnie-SGP staat niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De ChristenUnie-SGP wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving.
Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht of samen-redzaamheid in te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken. Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden ‘over de schutting’.  Bij ons staat de overheid naast mensen. De overheid denkt mee, stimuleert en ondersteunt waar nodig en wil vooral een dienstbare overheid zijn.
Leusden heeft de afgelopen jaren een goed financieel beleid gevoerd. Wij geloven in de eigen kracht van de gemeente Leusden. Door samenwerking met andere gemeenten kan die kracht vergroot worden.

Overige punten

 • Leusden is financieel gezond en kan, door samenwerking met andere gemeenten een zelfstandige gemeente blijven.
 • De gemeente Leusden beantwoordt bij voorkeur de vragen/wensen van ondernemers met ‘Ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij ’.
 • Een effectieve en efficiënte overheid met goede dienstverlening naar de burger.

Naar boven


2. Veiligheid

De ChristenUnie-SGP kiest voor:

 • Een actieve betrokkenheid van burgers bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis ook door inzet van de sociale media. Goede voorbeelden van concrete uitwerking zijn het project WAAKS (waarbij in hondenbezitters een signalerende functie krijgen), Burgernet en SMS Alert.
 • Een strijd tegen drankmisbruik die samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen gevoerd wordt. Hierin is de leeftijdsgrens een belangrijk item.
 • Uitbreiding van de AED-punten in heel Leusden, dit in samenwerking met de EHBO vereniging.
 • Geen coffeeshop in Leusden.

De overheid heeft als belangrijke taak toe te zien op de openbare orde en veiligheid. Ook de lokale overheid moet zich er steeds van bewust zijn dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan.
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om door drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

Overige punten:

 • De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. De regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige brandweer. Onze burgers hebben recht op snelle hulpverlening.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemonitor’. Overlast veroorzakende personen die de inzet van hulpverleners blokkeren, pakken we hard aan.

Naar boven


3. Financiën

De ChristenUnie-SGP kiest voor:

 • Investeren in Leusden van het ‘kapitaal van Leusden’ (Leusden heeft ruim 35 miljoen aan eigen financiële middelen), binnen de wettelijke mogelijkheden.  We willen met ons kapitaal maatschappelijke winst gaan boeken.
 • Financiering van het ‘sociaal domein’ zonder muren; mocht in de toekomst blijken dat we het niet redden met de hiervoor bestemde gelden vanuit Den Haag, dan kan de gemeente ook uit de algemene middelen  hiervoor gelden beschikbaar stellen.
 • Alleen verhoging van de lasten voor de burger als aan de burger duidelijk gemaakt kan worden voor welke bestemming die verhoging gebruikt gaat worden. De onroerend zaakbelasting (OZB) is geen melkkoe! Het streven is om de gemeentelijke financiële lasten voor burgers niet te verhogen.
 • Niet verhogen van de OZB voor ondernemers. De OZB voor ondernemers is de afgelopen jaren gestegen. De ChristenUnie-SGP vindt dit ongewenst.
 • Het niet bezuinigen op de regelingen voor de minima. We willen er zorg voor dragen dat de drempel om gebruik te maken van (lokale) voorzieningen laag blijft.
 • Het afschaffen van toeristenbelasting voor jongeren tot 18 jaar.


Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Gemeenten, ook Leusden, worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, en anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Daarnaast zorgt de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) ervoor dat de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van investeringen begrensd wordt. Gemeenten worden ook verplicht hun tegoeden bij het Rijk onder te brengen (schatkistbankieren). De verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooit moet de gemeente Leusden zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht aan de rijksoverheid, hetzij via de lokale lasten waaronder de OZB (Onroerende Zaak Belasting).

Overige punten:

 • Subsidie is bedoeld om activiteiten van burgers te stimuleren. Het fonds samenlevingsinitiatieven mag verder uitgebreid worden. We willen onderzoeken of we een fonds kunnen oprichten, al dan niet beperkt tot het terrein van sport en/of cultuur, waarin overheid, ondernemers en particulieren geld storten, waarop mensen met een minimaal inkomen aanspraak kunnen maken.
 • Burgers die van een laag inkomen moeten rondkomen, maar ook ondernemers, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Geïnde toeristenbelasting komt niet terecht bij de algemene middelen maar wordt ingezet op recreatie en aanverwante terreinen.
 • De hoogte van de begraafrechten blijven zodanig dat het voor iedereen mogelijk is zich te laten begraven.

Naar boven


4. Samenleving

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Stimuleren van de sociale samenhang niet alleen in buurt en wijk maar ook en vooral in door mensen zelfgekozen en bestaande sociale verbanden.
 • Keuzevrijheid op alle terreinen in het sociale domein zodat burgers hulp kunnen krijgen van een instantie die qua identiteit bij hen past. De contracten worden zo afgesloten dat optimaal wordt tegemoet gekomen aan de diversiteit en de vraag van burgers in de gemeente.
 • Het  goedkoper en dichter bij de mensen realiseren van de verstrekking van WMO hulpmiddelen. Dit betekent dat hoge eisen worden gesteld aan het ‘Service Bureau Gemeenten’ (SBG); kunnen zij die niet waarmaken, dan gaan we als gemeente op zoek naar andere  mogelijkheden.
 • Regie bij de gemeente op het gebied van de decentralisaties. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdzorg, werk voor mensen met een beperking en voor burgers die extra zorg nodig hebben. Samenwerken met omliggende gemeenten is  goed en nodig, maar mag niet ten koste gaan van onze eigen lokale doelen.


De mens is een relationeel wezen en door het omzien naar anderen komen mensen tot hun recht. Samen leven en omzien naar elkaar, dat is de kern van onze samenleving. De meest effectieve aanpak van sociale vraagstukken is er een waarin de overheid, burgers, maatschappelijke hulpverleners en ondernemers gezamenlijk participeren.
Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat bij alle hulpvragen op het gebied van de zorg ‘één gezin – één plan – één regisseur’ het uitgangspunt is.
Kerken, scholen en maatschappelijke instellingen mogen intensief worden betrokken bij het tot stand komen van het gemeentelijk beleid van de decentralisatie Jeugdzorg.
We vinden het ook belangrijk dat de Stuurgroep Belangenorganisaties, de WMO Adviesraad, de WSW-cliëntenraad en andere deskundigen in het sociale domein zo vroeg mogelijk worden betrokken bij beleidsvoornemens in het sociale domein om input te kunnen geven op de beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering en daarmee de daadkracht van de gemeente te versterken.
We zijn blij dat er , mede door onze inzet,  tweede lijnszorg vanuit het Meander in Leusden is en willen dit graag verder uitbouwen.

Overige punten:

 • Steeds meer mensen met een complexe zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie-SGP vindt het van groot belang dat daarover  afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, o.a. over investeringen op het gebied van domotica (huisautomatisering). Ook huiseigenaren  moeten op het belang van woningaanpassing gewezen worden, om zodoende op termijn langer in hun woning te kunnen blijven wonen. En bij nieuwbouw dient hier voor aandacht te komen.
 • Door stapeling van regelgeving kunnen met name chronisch zieken en gehandicapten behoorlijk aan inkomen moeten inleveren de komende jaren. Wij reserveren een bedrag in de bijzondere bijstand om hen, indien nodig, tegemoet te kunnen komen.

Naar boven


5. Werk en inkomen

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Goede voorzieningen in Leusden voor beschut werk en dagbesteding. We willen graag dat overheid, bedrijfsleven en samenleving hierin samen optrekken.
 • Mogelijkheden tot beschut werk of re-integratie voor iedereen die dat nodig heeft; ook als de kosten hiervan hoger zijn dan het betalen van een bijstandsuitkering.
 • Een evaluatie van het RWA over de afgelopen jaren. Voor het uitvoering geven aan beschut werk wordt vanwege de invoering van de Participatiewet bezien of het RWA daarvoor weer de meest aangewezen organisatie is.
 • Constructieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven als het gaat om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische of lichamelijke beperking. We dringen geen percentages op maar waarderen juist de maatschappelijke betrokkenheid van de bedrijven. Waar nodig proberen we belemmeringen in de regelgeving weg te nemen of centraal te reguleren. Er komt een centraal nummer van een jobcoach voor werkgevers dat zij kunnen bellen in geval van vragen en problemen.
 • Een  gemeente die zoveel mogelijk samenwerkt  met particuliere maatschappelijke organisaties en kerkgemeenschappen om armoede te bestrijden. Een voedselbank is helaas ook nodig in Leusden. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat klanten van de voedselbank alle mogelijke hulp en begeleiding krijgen om hier zo spoedig mogelijk weer afscheid van te kunnen nemen.

Het uitgangspunt van de ChristenUnie-SGP is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers.
We vinden dat particuliere organisaties die vrijwilligers inzetten om mensen met schulden te helpen en schulden te voorkomen steun van de gemeente verdienen.
Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. We zien graag  dat mensen  binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen en dat er vervolgens zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden zich verder opstapelen. Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning te geven.

Overige punten:

 • De gemeente investeert in scholing en werktrajecten voor jongeren met een hulpvraag.
 • De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van re-integratie trajecten.
 • We kennen bijstandsuitkering ruimhartig toe. Door maatwerk wordt bekeken of deze groep mensen ook iets voor de samenleving kan doen, om een zinvolle dagbesteding te hebben, als leer/werkervaring  en om in de maatschappij te blijven participeren. Bijzondere bijstand kan toegekend worden aan mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimum.
 • Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom vindt de ChristenUnie-SGP dat er extra aandacht nodig is voor gezinnen met kinderen die langdurig een uitkering van de gemeente ontvangen. Alle kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontspannen.
 • Er wordt tijdig én goede voorlichting gegeven aan de populatie Wajongers met verdienvermogen die onder de Participatiewet gaan vallen. De gemeente draagt met het UWV zorg voor een warme overdracht en een snelle uitkeringsbeoordeling na de herbeoordeling van deze groep.
 • De cliëntenparticipatie in het sociale domein zal door de komst van de Participatiewet opnieuw ingevuld moeten worden. De huidige bestaande cliëntenorganisaties worden daarbij betrokken.

Naar boven


6. Onderwijs en Jeugd

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Het uitdagen van de scholen om in het kader van het passend onderwijs hun zorgbreedte te verbreden, zodat zoveel mogelijk kinderen onderwijs in Leusden kunnen krijgen. Hierin werken de scholen en het CJG  (Centrum Jeugd en Gezin) intensief samen.
 • Blijvend middelen inzetten voor extra zorg op scholen. Deze middelen zijn bedoeld voor de kinderen die extra ondersteuning en/of extra uitdaging nodig hebben.
 • Het betrekken van scholen en andere instanties  bij de zorg voor jongeren (CJG, Jeugdzorg),  zoveel mogelijk vanuit één loket .
 • Vrijheid én mogelijkheid voor ouders om te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. De gemeente stimuleert dat er voldoende divers aanbod is. Vroegtijdige screening is van belang, zodat kinderen een kans krijgen om eventuele achterstanden in te halen en te voorkomen. Financiële beperkingen mogen hierin geen belemmering zijn.


De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente. Ook heeft de school een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie.

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. Daarom willen wij dat de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen, behouden blijft. Ouders betalen een eigen bijdrage naar draagkracht. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo'n belangrijk onderdeel is van de opvoeding, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders.  Wel wordt zoveel mogelijk de combinatie gezocht met ander doelgroepenvervoer. Dat kan tot besparing leiden.

Overige punten:

 • De ChristenUnie-SGP wil dat voldoende accommodaties voor de opvang van 12- tot 18-jarigen beschikbaar zijn alsook jeugdvoorzieningen van sportclubs en sport- en ontmoetingsplekken op straat.
 • Wij vinden jeugd- en jongerenwerk belangrijk voor de Leusdense jeugd. De rol van de jongerenwerker is van belang, ook in de aanpak van vereenzaming en het voorkomen van overlast. We willen graag een blijvende samenhang tussen de verschillende organisaties die zich met en voor jongeren inzetten, stimuleren.
 • De gemeente faciliteert en stimuleert dat er een goed binnenklimaat is op de Leusdense scholen, dat er voldoende speelruimte is en dat scholen inzetten op duurzaamheid. Schoolgebouwen en –pleinen hebben zoveel mogelijk ook een wijkfunctie. Autoverkeer rond scholen wordt ontmoedigd op schoolpiektijden.

Naar boven


7. Sport, cultuur en recreatie

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Met particulieren investeren in een tweede sporthal. Voor de korte termijn kan deze sporthal de druk op het zalentekort wegnemen, op de langere termijn kan deze De Korf vervangen die dan afgeschreven is.
 • Een accommodatiebeleid waarin alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze worden bediend. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.
 • De mogelijkheid voor alle kinderen in Leusden om hun zwemdiploma te behalen.
 • Een vangnet voor minder draagkrachtigen op het gebied van doelgroepensport.

Sport, recreatie en cultuur dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast bevorderen ze  positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten.
Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht. Veel burgers voelen zich thuis in een mooie historische omgeving en zijn geïnteresseerd in de lokale geschiedenis.
Erfgoed mag een aanjager zijn voor de economie en recreatie van Leusden. Niet alle initiatief voor het instandhouden van erfgoed  hoeft bij de gemeente vandaan te komen. De gemeente kan wel het overleg tussen inwoners, ontwikkelaars, erfgoedorganisaties en de Monumentencommissie op gang brengen. Erfgoed wordt zo vroeg mogelijk in beeld gebracht bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Overige punten:

 • Waar de Historische Kring van Leusden een belangrijke functie vervult in het onderzoeken en voor de burger toegankelijk maken van  de geschiedenis van Leusden, moet het hiervoor ook een passende financiële tegemoetkoming ontvangen. Hiertoe kan de gemeente een dienstverleningsovereenkomst met de Historische Kring afsluiten.
 • Wij vinden sportstimulering en specifiek het betrekken van doelgroepen van belang voor een gezonde samenleving. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel- en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging (regionaal) toegankelijk te maken.
 • De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat op het terrein van de bibliotheken multifunctioneel en innovatief gedacht wordt. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de bibliotheek vaker open en toegankelijk te laten zijn . Samenwerking met scholen maar ook met buurthuizen en andere accommodaties  verdient hierin nadrukkelijk de aandacht.
 • Het VVV loket bewijst Leusden veel goede diensten; dit loket willen we graag in stand houden, op een plaats met ruime openingstijden. Ook de digitale dienstverlening dient van hoogwaardige kwaliteit te zijn.

Naar boven


8. Wonen

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Meer betaalbare huurwoningen in Leusden. We willen dat de woningcorporaties de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.
 • Afspraken met de woningstichting om inwoners van Leusden die in (financiële) problemen komen tijdelijk onderdak te kunnen bieden.
 • De Biezenkamp als ‘hotspot’  als het gaat om ontwikkeling. De ChristenUnie-SGP wil hier stevig doorpakken. Zo nodig worden de plannen aangepast.
 • Niet bouwen op inbreidlocaties. Leusden is ruim opgezet en groen en dat willen we graag zo houden. De nieuwbouwprojecten die we hebben, moeten afgemaakt worden.
 • Het aangaan van het gesprek de komende periode om te komen tot een visie op nieuwe bebouwingsmogelijkheden in en om Leusden.De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie-SGP heeft op landelijk niveau de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie-SGP er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past. Wij vinden het daarin belangrijk dat goed wordt toegezien op toegankelijkheid van de woningen en de directie leefomgeving.

Overige punten:

 • De ChristenUnie-SGP zet in op het bouwen van energiezuinige of zo mogelijk energieneutrale (sociale) huurwoningen, waarbij de ambitie hoger ligt dan de minimale eisen vanuit het Bouwbesluit.
 • De ChristenUnie-SGP zet bij het bouwen van (sociale) huurwoningen in op ‘aanpasbare’ woningen, waardoor deze woningen zijn voorbereid voor eventueel aangepast gebruik in de toekomst.
 • De ChristenUnie-SGP zet in op ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
 • De ChristenUnie-SGP wil jonge starters stimuleren een woning te kopen door het beschikbaar stellen van startersleningen (lenen tegen een laag tarief).
 • Welstandsvrij bouwen moet meer ruimte krijgen in Leusden.
 • Alle inwoners van Leusden moeten kunnen beschikken over een breedbandverbinding op internet; ook de inwoners in het buitengebied.

Naar boven


9. Economie en landbouw

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Stimulering van het bedrijfsleven in Leusden binnen de samenwerkende regio door deze portefeuille bij de burgemeester of één van de wethouders neer te leggen.
 • De ChristenUnie-SGP beschouwt de zondag als een dag waarop de mens niet alleen moet, maar ook mág rusten. Daarom blijven wij tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en de zondagsopenstelling van winkels.
 • Eén loket voor alle ondernemers  dat goed bereikbaar is.
 • Het snel ontwikkelen van de bedrijventerreinen ‘De Plantage’ en ‘De Buitenplaats’.  De mogelijkheden van een erfpachtconstructie worden onderzocht. Leusden gaat actief de boer  op met deze ondernemersruimte en durft de huidige bestemmingen weer ter discussie te stellen.
 • Bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ opnemen als contractvoorwaarde. Dit betekent dat bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Aandacht voor de positie van ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn. Ook binnen de gemeente moet men meer en meer rekening houden met vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij denken wij aan invulling van aanbestedingscontracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplannen, eisen omtrent uitkeringen en aanvullingen hierop door eigen arbeid, etc. We willen dat binnen wettelijke mogelijkheden gezorgd wordt voor een vangnet.


Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie-SGP zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar ‘consuminderen’, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.
Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen.
We willen ruimte voor landbouwondernemingen voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. We willen ruimte geven voor nevenactiviteiten binnen deze zelfde kaders.

Overige punten:

 • De ChristenUnie-SGP wil nieuwe, innovatieve ondernemers ruimte geven. Nieuwe vormen van detailhandel (bijvoorbeeld via internet) willen we faciliteren.
 • De ChristenUnie-SGP wil het winkelaanbod in Achterveld vergroten. Samen met de burgers in Achterveld wordt een plan gemaakt.
 • Samen met de eigenaren van leegstaande kantoorpanden wordt een plan van aanpak gemaakt om de kantoren weer bevolkt te krijgen. Leusden maakt ruimte in de bestemmingsplannen om dit mogelijk te maken. Daar waar mogelijk moeten leegstaande gebouwen een andere functie krijgen of worden omgebouwd naar woningen.

Naar boven


10. Verkeer en vervoer

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Een inventarisatie van de fietsknelpunten in de hele gemeente Leusden. Er komt steeds meer fietsverkeer, zowel woon-werk/school als recreatief als lange-afstandsfietsen. Fietsen wordt steeds belangrijker maar fietsers blijven kwetsbare verkeersdeelnemers. Vervolgens gaan we met deze knelpunten aan de slag.
 •  Voldoende (overdekte) fietsenstallingen, met name in winkelcentra en bij gemeentelijke voorzieningen om zo de fietsers niet in de regen te laten staan. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen zodat elektrische fietsen tegelijkertijd opgeladen kunnen worden.
 • Een actieve houding van de gemeente naar die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Inwoners worden betrokken bij besluiten over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld over tijden en routes. Bushaltes moeten goed toegankelijk zijn en blijven voor ouderen en gehandicapten. Buschauffeurs worden in de gelegenheid gesteld om zo nodig mensen te helpen bij het instappen. In de aanbesteding wordt hier rekening mee gehouden.
 • Het kritisch volgen van de regiotaxi  op stiptheid en klantvriendelijkheid. Aangezien velen voor vervoer naar het ziekenhuis op de regiotaxi zijn aangewezen, houdt de gemeente hierbij actief vinger aan de pols.

Mobiliteit is bewegingsvrijheid, maar de ChristenUnie-SGP wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onze leefomgeving.  De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen.

Overige punten:

 • Onderhoud van de fietspaden staat hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente. Kwaliteit van het wegdek is belangrijk; waar mogelijk wordt gekozen voor een rode herkenbare asfaltering.
 • Lang-parkeren op algemene parkeervoorzieningen in de wijken wordt tegengegaan. De mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor vrachtauto’s en bedrijfsauto’s worden geïnventariseerd. Wanneer een geparkeerde bedrijfsauto hinder voor de omgeving veroorzaakt, wordt in overleg een passende oplossing gezocht.
 • De ChristenUnie-SGP wil geen betaald parkeren invoeren. Regulering van het parkeren rondom het winkelcentrum wordt zo nodig gedaan via het invoeren van blauwe zones.
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • Overtreding van de verkeersregels binnen de bebouwde kom wordt stevig aangepakt door de politie of door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).
 • De ChristenUnie-SGP is van mening dat eenmaal begonnen projecten afgemaakt dienen te worden. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn en blijven. Het fietspad naar Achterveld is hiervan een voorbeeld.

Naar boven


11. Openbare ruimte en milieu

De ChristenUnie-SGP kiest voor

 • Toewerken naar het  ‘omgekeerd  inzamelen’ van afval. In de aanloop  naar omgekeerd inzamelen  wordt  afval ingezameld vanaf een aantal centrale plekken in de wijk. De vuilnisdienst hoeft daardoor niet meer alle straten door en plastic wordt hiermee juist op meer plaatsen ingezameld.
 • Onderzocht wordt of op meer plaatsen in Leusden ondergrondse inzameling van restafval mogelijk is.
 • Ondersteuning van initiatieven van organisaties om oud papier in te zamelen voor een goed doel. Om de opbrengst hiervan zo groot mogelijk te laten zijn wordt per gebied in Leusden bezien of het ophalen van oud papier door de gemeente vervolgens achterwege kan blijven.
 • Voorkomen van verloedering van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte mag wat de ChristenUnie-SGP betreft geen sluitpost op de begroting worden. Leusden mag een fraai visitekaartje hebben. Dit doen we in samenwerking met de bedrijven en de burgers. Het onderhoudsniveau moet een niveau hoger (van C naar B).
 • Het faciliteren van buurten bij het maken van een buurtplan, waarin een opzet wordt gemaakt voor het netjes, leefbaar en groen houden van de buurt. De overheid is en blijft hierin regisseur en helpt de buurten op gang met een concreet stappenplan en eventueel later met de benodigde apparatuur.
Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.
Wat ons betreft mag het afvalscheidingspercentage nog hoger worden in Leusden. Afval is grondstof. Als afval goed bij de bron wordt gescheiden, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden.

Overige punten:

 • Door een groenplan wordt voorzien in het planten en onderhouden van een brede variatie in bomen en planten. Groen moet vooral toegankelijk én beleefbaar zijn.
 • Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen. Het bestaande hondenbeleid wordt gecontinueerd.
 • De openingstijden van de milieustraat worden verruimd zodat ze beter aansluiten bij de werktijden van de ondernemers die hier gebruik van moeten maken.
 • Burgers worden betrokken bij het (tijdelijk) alternatieve gebruik van braakliggende gronden (volkstuinen, plaatsing mobiele zonnepanelen, inzaaien met bloemen).
 • Er is aandacht  voor de veiligheid(sbeleving) van burgers bij de inrichting van groenstroken.
 • Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd, ook door het ‘organiseren’ van belangstelling vanuit de overheid.
 • Het verzelfstandigde Centrum voor Natuur en Milieu wordt door overheid en samenleving actief bij alle groene en milieu gerelateerde zaken betrokken. Natuureducatie verdient stimulans en aandacht vanuit de overheid.
 • De overheid ziet erop toe dat blijvend wordt gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen, volwassenen en ondernemers.
 • Bij verlichting in de openbare ruimte worden energie besparende technieken toegepast (o.a. LED-verlichting).

Naar boven


Kandidatenlijst

 1. Jan Overweg
 2. Karolien Pouwels-Koopman
 3. Wim van Hell
 4. Wout van den Brink
 5. Gert Breddels
 6. Rolf Noordhof
 7. Gert Jan Bosland
 8. Chris Eijlders
 9. Fred den Boef
 10. Cor Pitlo
 11. Christiaan den Hertog
 12. Eise Douma
 13. Piet Bal
 14. Jan van Loenen
 15. Jan Schouten

Naar boven


     
Meer informatie over ons verkiezingsprogramma is te krijgen bij:

Jan Overweg
033-4951783
j.overweg@leusden.christenunie.nl
Twitter: @janoverweg

Karolien Pouwels
033-4332318
karolienpouwels@leusden.christenunie.nl
Twitter: @karolienpouwels

Wim van Hell
033-4951676
w.van.hell@leusden.christenunie-sgp.nl
Twitter: @HellWim

Internet: www.leusden.christenunie.nl
Facebook: ChristenUnie SGP Leusden
Twitter : @CUenSGPLeusden  

Naar boven